Godišnji bruto domaći proizvod za FBiH, 2005-2015. Godina imlemetacija ESA 2010 metodologije

Federalni zavod za statistiku objavljuje revidiranu vremensku seriju podataka o Bruto domaćem proizvodu (BDP) po proizvodnom pristupu u tekućim i stalnim cijenama i dohodovnom pristupu u tekućim cijenama za Federaciju BiH u skladu sa međunarodnom metodologijom Evropski/Europski sistem računa 2010 (ESA 2010) za period 2005-2015. godina

1o-pdf