Statističke oblasti

Statistika okoliša

Statistika okoliša je multidomenska oblast u okviru koje se publikuju podaci iz oblasti statistike voda i statistike otpada.

Statistika voda

Statistika voda obuhvata podatke o snabdijevanju, korišćenju i ispuštanju otpadnih voda u industriji, podatke o sistemu javnog vodosnabdijevanja i sistemu javne odvodnje otpadnih voda. Podaci se prikupljaju putem godišnjih izvještaja o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja, o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji.

Statistika otpada

Statistika otpada obuhvata podatke o prikupljenom i odloženom komunalnom otpadu i otpadu koji nastaje u proizvodnim djelatnostima. Podaci se obezbjeđuju putem godišnjih izvještaja o prikupljenom i deponovanom otpadu i izvještaja o otpadu iz proizvodnih djelatnosti.

 Podaci o statistici okoliša se publikuju  u vidu Saopćenja i „Statističkom godišnjaku/ljetopisu“.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci