Statističke oblasti

Robni promet FBiH sa inozemstvom

Osnovni izvor podataka za statistiku vanjske trgovine Federacije BiH je Jedinstvena carinska isprava (JCI) koju deklarant (poslovni subjekt ili druga ovlaštena osoba, npr špediter) podnosi carinarnici prilikom carinjenja robe. Za prikupljanje i kontrolu ispravnosti carinskih deklaracija odgovorna je Uprava za indirektno /neizravno oporezivanje BiH, koja propisuje oblik, sadržaj, način ispunjavanja i podnošenja isprava u carinskom postupku. U statistici vanjske trgovine Federacije BiH koristi se proširena definicija Specijalnog sistema trgovine što je u punom skladu sa preporukama Eurostata. Prema ovom sistemu u statistiku vanjske trgovineuključuju se: redovan izvoz i uvoz, unutrašnja/unutarnja i vanjska obrada, te robe koje ulaze ili napuštaju slobodne industrijske zone.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci