Statističke oblasti

Stanovništvo i registar

stanovnistvo1Odsjek za statistiku stanovništva i registar obuhvata: vitalnu statistiku, procjenu broja stanovnika i unutarnje migracije. Kao izvor podataka za statistiku stanovništva koriste se administrativni izvori podataka kao što su matične knjige matičnih/mjesnih ureda (rođenih, umrlih i vjenčanih), Općinski sudovi FBiH nadležni za razvode braka, Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).
Vitalna statistika obuhvata podatke o karakteristikama: rođenim i umrlim osobama, zaključenim i razvedenim brakovima. Ovi podaci se razvrstavaju po slijedećim obilježjima: starost, spol, rođeni prema vitalitetu, umrli prema mjestu i uzroku smrti, zakonsko bračno stanje i ostalo.
Na osnovu prikupljenih podataka vitalne statistike izračunavaju se slijedeći indikatori: apsolutni pokazatelji o broju živorođenih i mrtvorođenih, stopa nataliteta, stopa prirodnog priraštaja, prosječna starost majke pri rođenju djeteta, opća stopa mortaliteta, prosječna starost umrlih, stopa smrtnosti dojenčadi, prosječna starost mladoženje i nevjeste pri zaključenju braka za ukupan broj brakova i za prve brakove, stopa razvedenih brakova, prosječna starost muža i žene prilikom razvoda braka, prosječno trajanje braka koji se razvodi i dr.
Procjene ukupnog broja stanovništva pružaju nam informacije o  stanovništvu u Federaciji BiH i to:

– broj stanovništva po starosnoj i spolnoj strukturi za nivo Federacije Bosne i Hercegovine,

– broj stanovništva po starosnoj strukturi za nivo kantona i općina,

Procjene o broju stanovnika FBiH izrađuju se sredinom godine sa stanjem 30.06. Unutarnje migracije stanovništva prikazuju statističke podatke o obimu i tokovima preseljavanja stanovništva unutar Federaciji Bosne i Hercegovine kao i kretanje stanovništva između Federacije BiH i Republike Srpske i Federacije BiH i Brćko Distrikta BiH po demografskim karakteristikama.
Glavni indikatori su: broj migranata u okviru FBiH prema području doseljenja/odseljenja, saldo migracije po kantonima i općinama, struktura migracije po općinama, kantonima, starosna i spolna struktura migranata i dr.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci


pdficon Vitalni događaji u 2022

Najčešća imena dodjeljivana djeci u F BiH rođenoj u 2022. godini

pdficon top 10 ženska imena          pdficon top 100 ženska imena

pdficon top 10 muška imena          pdficon top 100 muška imena