Strategija

Strategija

MISIJA

Efikasna proizvodnja i diseminacija kvalitetnih i pravovremenih statističkih podataka, koji zadovoljavaju potrebe korisnika i odražavaju situaciju i promjene u ekonomiji, demografiji, društvu, okolišu i prirodnim resursima. Takvi podaci omogućavaju međunarodna poređenja i poređenja vremenskih serija.

VIZIJA

– Usklađenost sa međunarodnim, posebno EU standardima i preporukama;
– Orijentacija prema korisnicima;
– Moderan pristup prikupljanju, obradi i diseminaciji podataka;
– Kvalitetno poboljšanje statističkih informacija;
– Korišćenje modernih IT sistema i inovacija;
– Obučeno i motivisano osoblje;
– Bolji uslovi rada

VRIJEDNOSTI

– Poštovanje zvaničnih principa i statističke etike;
– Izgradnja saradnje i povjerenja između korisnika, onih koji vode statističke aktivnosti i davaoca statističkih podataka;
– Proizvodnja statističkih podataka prema potrebama korisnika;
– Obezbjeđivanje visokokvalitetnih statističkih usluga i proizvoda;
– Poštovanje znanja i iskustava;
– Unapređenje profesionalne nezavisnosti;
– Poštovanje privatnosti individualnih podataka;
– Unapređenje efikasnosti i timskog rada;

OSNOVNI ZADACI

– Proizvodnja, obrada i čuvanje statističkih podataka i informacija;
– Koordinacija statističkih aktivnosti;
– Razvoj i unapređenje statističkih aktivnosti;
– Evropske integracije i međunarodna saradnja;
– Obezbjeđenje i diseminacija statističkih podataka;
– Uključivanje ACQUIS-a u statističku praksu;
– Realizacija preporuka Globalne procjene statističkog sistema BiH;