Statističke oblasti

Federalni zavod za statistiku provodi Anketu o zadovoljstvu korisnika u cilju sagledavanja potreba i stepena zadovoljstva korisnika sa statističkim podacima i uslugama.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta vašeg vremena i odgovorite na pitanja iz Ankete.Na osnovu rezultata dobivenih iz Ankete pristupit će se poboljšanju kvaliteta i načina diseminacije statističkih podataka na obostranu korist i zadovoljstvo. Podaci iz ankete objavit će se u agregiranom obliku, čime je zagarantovana tajnost individualnih podataka u skladu sa članom 36 do 42 Zakona o statistici (Službene novine Federacije BiH br. 63/03 i 9/09).

Anketnom upitniku možete pristupiti  putem linka:
https://www.fzs.ba/fzssurvey/index.php/525379/lang-bs

Obavještenje o Anketi o zadovoljstvu korisnika