Program rada

Program rada

22.12.2017 Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2017.-2020. – Sl.Novine FBiH 19/17

28.06.2016 Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

29.05.2016 Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016