Publikacije

 

Federalni zavod za statistiku ( u daljem tekstu: Zavoda) izdaje slijedeće vrste publikacija:Publikacije

Statistički godišnjak Federacije Bosne i Hercegovine – Sveobuhvatna publikacija koja pruža veliki izbor statističkih podataka na oko 500 stranica i to za Federaciju Bosne i Hercegovine, kantone i općine. Namijenjena je najširem krugu korisnika: privrednicima, političarima, naučnicima, medijima i ostalim korisnicima, osiguravajući im pouzdan izvor statističkih podataka. U četrdeset poglavlja, godišnjak sadrži tabele i grafikone s podacima o stanovništvu, zaposlenosti, plaćama, nezaposlenosti, cijenama, bruto domaćem proizvodu, poljoprivredi, industriji, prijevozu, turizmu, obrazovanju, kulturi, socijalnoj zaštiti/skrbi itd. Svako poglavlje sadrži metodološka objašnjenja koja čine izvor i metode prikupljanja podataka, obuhvat i usporedivost te definicije. Tabelarni prikaz počinje vremenskom serijom ili podacima za posljednju godinu, slijede tabele s podacima prema različitim obilježjima i modalitetima te grafički prikaz važnijih statističkih pojava.

Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine i Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine po kantonima – Objavljuje se jedanput mjesečno na oko 100 stranica i prikazuje podatke iz područja industrije, robne razmjene, građevinarstva, cijena, zaposlenosti, plaća, transporta,unutrašnje i vanjske trgovine, turizma i drugih područja. Podaci su prikazani po mjesecima za tekuću godinu uporedno sa mjesečnim podacima za prethodnu godinu. Godišnji podaci prikazuju se u višegodišnjim serijama u zavisnosti od vrste podataka. Na kraju su data metodološka objašnjenja koja prate svako statističko područje kao i komentare na prezentirane podatke.

Federacija Bosne i Hercegovine u brojkama i Kantoni u brojkama – Godišnje publikacije koje izabranim statističkim podacima na oko 50 strana daju kratak, ali sveobuhvatan statistički prikaz Federacije Bosne i Hercegovine (kantona i općina u FBiH). Namijenjeni su najširem krugu korisnika.

Bilteni – Godišnje publikacije sa detaljnim podacima iz različitih područja statističkih istraživanja, a svaki od njih sadrži cjelovit pregled jednog statističkog istraživanja ili više istraživanja iz istog područja. Podaci su prikazani za Federaciju BiH, kantone i općine, u zavisnosti od oblasti statistike. Svaki Bilten sadrži metodološka objašnjenja u kojima su dati izvori prikupljanja podataka, definicije i objašnjenja te uporedivost a nakon toga tabelarni prikaz podataka.

Saopćenja – To su kratke i brze statističke informacije koje se objavljuju prema periodičnosti provođenja statističkih istraživanja (mjesečno, tomjesečno, polugodišnje, godišnje i trogodišnje). Saopćenja se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.

Žene i muškarci u F BiH Publikacija se sastoji od slijedećih poglavlja: Stanovništvo, Zdravstvo, Obrazovanje, Zaposlenost, Nezaposlenost i plaće, Socijalna zaštita/skrb, Pravosuđe, Izbori (lokalni, opći). U njoj su dati tabelarni i grafički prikazi bez dodatnih statističkih ili socioloških analiza. Osim apsolutnih podataka prikazanih prema spolu, data je i spolna raspodjela u postotcima kojom se direktno prati položaj žena i muškaraca.

 Sve publikacije Zavoda u skladu s posebnim propisima i međunarodnim standardima moraju imati ISBN broj (međunarodni standardni knjižni broj/monografske publikacije i zbornici radova), odnosno ISSN broj (međunarodni standardni serijski broj/periodička izdanja, serijske publikacije).