KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS2020

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  od januara 2020. godine tokom cijele godine, provodi  redovno statističko istraživanje ”Anketa o radnoj snazi”(ARS2020).

Anketa o radnoj snazi (ARS2020) je pripremljena u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO) i regulativama Evropske komisije (EC),  što će omogućiti da su dobijeni podaci uporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou.

Anketa će se provoditi u domaćinstvima koja su izabrana u uzorak, metodom slučajnog izbora. Domaćinstva izabrana u uzorak će se anketirati četiri puta u periodu od šest uzastopnih kvartala. Svako domaćinstvo izabrano u uzorak će biti anketirano dva puta u dva uzastopna kvartala, te će nakon pauze od dva naredna kvartala biti ponovo anketirano još dva puta.

Anketa se provodi kombinovanom metodom, CAPI i CATI, odnosno direktnim anketiranjem domaćinstava od strane anketara kao i telefonskim anketiranjem dijela domaćinstava. To znači da će ovlaštene osobe, u ime Federalnog zavoda za statistiku u narednom periodu direktno u domaćinstvima ili putem telefona tražiti jednu osobu iz vašega domaćinstva, starosti od 15 godina i više, koja bi odgovorila na pitanja o radnim karakteristikama članova domaćinstva. Svrha ovog anketnog istraživanja jeste da se dobiju podaci o radnim karakteristikama stanovništva u Federaciji BiH.

Ljubazno Vas molimo da vašim odgovorima doprinesete da informacije  prikupljene putem Ankete posluže za dobijanje kvalitetnih podataka.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka. Za vašu kooperativnost i razumjevanje unaprijed se zahvaljujemo svim učesnicima u provođenju ove važne statističke aktivnosti.