ANKETA O UPOTREBI INFORMACIONO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U DOMAĆINSTVIMA I POJEDINAČNO 2017

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu Federalni zavod za statistiku u suradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS u 2017. godini provodi Anketu o upotrebi informacijsko- komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D). Anketa je prvi puta provedena u 2016. godini i to kao ad hoc modul Ankete o radnoj snazi.

Cilj ovog anketnog istraživanja jeste da se dobiju podaci o upotrebi i zastupljenosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija u BiH i Federaciji BiH od strane domaćinstava i pojedinaca. Upitnik za anketu napravljen je u suradnji sve tri statističke institucije u BiH, a prateći EU regulativu i smjernice za ovu vrstu istraživanja (EC) No 808/2004 i 1006/2009. Na ovaj način dobiti će se podaci koji su uporedivi na međunarodnom nivou.

Provođenje ankete na terenu vršiće se od 15. do 28. maja 2017. godine.Referentni period za IKT-D je prvi kvartal 2017. godine, a za pojedina pitanja2016. godina.

Anketiranjeuzorkomizabranihdomaćinstava, izvršitićeakreditiranianketariovlašteni odstrane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketom o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija iz uzorkom izabranih domaćinstava anketirat će se jedna slučajno izabrana osoba starosti 16-74 godine. Ovom anketom prikupljaju se podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe.Napominjemo da će se podaci dobijeni Anketom prezentirati isključivo u agregiranom obliku.

Skini obajest o anketi: obavijest IKTD 2017