Usvojen Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2017-2020

parlamentNa sjednici održanoj 09.02.2017. godine Parlament Federacije Bosne i Hercegovine – Dom naroda usvojio je Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017-2020 (Program).

Program je višegodišnji strateški statistički dokument koji je definisan na osnovu potreba korisnika i zahtjeva Europske unije i pruža pravni, institucionalni i programski okvir za proizvodnju i diseminaciju statističkih podataka i organizaciju sistema zvanične statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Programom se usklađuje sadržina statističkih podataka sa potrebama u Federaciji BiH te defininišu aktivnosti koje će omogućiti da se u narednom periodu izvrši harmonizacija statistističkih istraživanja i indikatora sa standardima Evropskog statističkog sistema.

Prilikom definisanja Programskih aktivnosti uzete su u obzir odredbe definisane u: Strategiji razvoja zvanične statistike Bosne i Hercegovine 2020, Statističkom programu BiH (2017-2020), Europskom statističkom programu (2013-2017), Eurostatovom Kompendijumu statističkih zahtjeva 2015.

Program je usklađen sa odredbama Kodeksa prakse evropske statistike i UN fundamentalnim principima zvanične statistike.