Administrativna karta Federacije Bosne i Hercegovine

Prema Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini potpisanom u Daytonu 21. novembra/studenog 1995. godine, Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a od 08. marta/ožujka 2000. godine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine  je jedan od dva entiteta države Bosne i Hercegovine i ima svu vlast, nadležnosti i odgovornosti koje Ustavom Bosne i Hercegovine nisu date u isključivu nadležnost institucija Bosne i Hercegovine.

Zakonom o federalnim jedinicama (“Službene novine Federacije BiH” broj 9/96) utvrđeno je da se Federacija Bosne i Hercegovine sastoji od 10 kantona. Nazivi i sjedišta kantona utvrđuju se Ustavom kantona. Područje kantona čine jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi).

Broj jedinica lokalne samouprave (općine/gradovi) u Federaciji BiH je 79.

Glavni grad Federacije BiH je Sarajevo. Službeni jezici Federacije BiH su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

Klima – pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu

Zvanična valuta – konvertibilna marka (KM)