ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019.  (GIF). Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je isto pripremljeno u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Anketa Godišnje istraživanje farmi 2019 će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01.12. do 15.12. 2019. godine na uzorku od 10.562 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 4.879 domaćinstava.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom Godišnje istraživanje farmi 2019 prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), radnoj snazi na gazdinstvu i cijenama zemljišta i rente.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni anketom prezentovati isključivo u agregiranom obliku.