INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI-Konačni rezultati

11-2-pdf   11-2-xls

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2015. godinu iznosi 2.783.036 hiljada KM. U odnosu na 2014.

godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2015. godini su manje za 11,7%.

Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2015. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti:

– Prerađivačka industrija (C) 20,8%;

– Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (G) 19,2%;

– Javna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osiguranje (O) 8,0%;

– Informacije i komunikacije (J) 7,2%;

– Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (D) 6,1%.