Obrasci statistike nacionalnih računa za 2023. godinu


Federalni zavod za statistiku obavještava poslovne subjekte da će podaci potrebni za obračun Bruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH za 2023.godinu, kao i za prošlu godinu,  biti obezbijeđeni kroz administrativne izvore podataka, a na osnovu dogovora i potpisanog Memoranduma o saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom (FIA).  Potrebni podaci će se prikupljati kroz obrasce: Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj za privredna društva. Za razliku od 2022. godine, za koju su se popunjavali odvojeni setovi finansijskih izvještaja za Mikro i Mala, srednja i velika privredna društva, za 2023.godinu sva privredna društva popunjavaju isti set godišnjih finansijskih izvještaja. U skladu sa naprijed navedenim, Federalni zavod za statistiku je pripremio Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj za privredna društva, koji služi za statističke svrhe, a objavljen je od strane Federalnog ministarstva finansija u “Službenim novinama FBiH”, broj 99/23 od 22.12.2023. godine.

Statistički obrazac “Godišnji izvještaj o investicijama za 2023. godinu (INV-01)“ popunjavaju svi privredni subjekti (privredna društva, finansijske institucije, budžetski korisnici, udruženja i fondacije, osiguravajuća društva i fondovi).

Imajući u vidu da se obrazac INV-01 za  2023. godinu  nije mijenjao u odnosu na obrazac INV-01 za 2022. godinu napominjemo sve poslovne subjekte da papirna forma navedenog obrasca, kao i za prošlu godinu, ne mora biti istovjetna elektronskoj formi za izvještajne jedinice koje će pored popunjene kolone Ukupno u TABELI 4. imati i popunjene četiri (4) i više kolona koje se odnose na investiranje u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji. Za sve ostale poslovne subjekte papirna forma izvještaja treba biti jednaka elektronskoj, a kako je navedeno i na web stranici Finansijsko-informatičke agencije.

Svi iznad navedeni obrasci se nalaze u Excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim finansijskim izvještajima