Obrasci statistike nacionalnih računa za 2022. godinu

Federalni zavod za statistiku obavještava poslovne subjekte da se podaci potrebni za obračunBruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH više neće prikupljati putem statističkog obrasca “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja (StatAneks)”. Umjesto istog, a na osnovu dogovora i potpisanog Memoranduma o saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom (FIA), potrebni podaci za 2022. godinu i nadalje će biti obezbijeđeni kroz administrativne izvore podataka, odnosno kroz obrasce: Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Aneks-dodatni računovodstveni izvještaji, posebno za Mikro i posebno za Mala, srednja i velika privredna društva. Obrasce Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj za mikro privredna društva i Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj za mala, srednja i velika privredna društva je pripremio Federalni zavod za statistiku i služe za statističke svrhe, a isti su objavljeni od strane Federalnog ministarstva finansija u “Službenim novinama FBiH”, broj 92/22 od 18.11.2022. godine.

Statistički obrazac “Godišnji izvještaj o investicijama za 2022. godinu (INV-01)“ popunjavaju svi privredni subjekti (mikro privredna društva, privredna društva, finansijske institucije, budžetski korisnici, udruženja i fondacije, osiguravajuća društva i fondovi).

Vezano za obrazac INV-01 obavještavamo poslovne subjekte da papirna forma navedenog obrasca za 2022. godinu ne mora biti istovjetna elektronskoj formi za izvještajne jedinice koje će pored popunjene kolone Ukupno u TABELI 4. imati i popunjene četiri (4) i više kolona koje se odnose na investiranje u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji. Za sve ostale poslovne subjekte papirna forma izvještaja treba biti jednaka elektronskoj, a kako je navedeno i na web stranici Finansijsko-informatičke agencije.

Svi iznad navedeni obrasci se nalaze u Excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim finansijskim izvještajima. Obzirom da svi obrasci u Excel predlošku sadrže računske i logičke kontrole, upućujemo poslovne subjekte na Pravilnik o metodologiji za provodjenje formalno pravne, racunske i logicke kontrole finansijskih izvjestaja koji se nalazi na web stranici Finansijsko-informatičke agencije.