ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2022

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2022  (GIF).

Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15. 12.2022. godine. Anketom Godišnje istraživanje farmi 2022. prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Podaci dobijeni u ovoj anketi  uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

 Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršit će akreditirani anketari.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama čl. 36-42. Zakona o statistici Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe.

Unaprijed se zahvaljujemo za vašu saradnju i razumijevanje.