OSTVARENI PRINOSI JUŽNOG VOĆA I MASLINA U FEDERACIJI BiH U 2017.

13.1.3-pdf    13.1.3-xls

U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini ukupan prinos smokva smanjen je za 22,6% i maslina za 21,6% u odnosu na
prethodnu godinu, prije svega zbog smanjenja prinosa po stablu.