Statistički obrasci za 2021. godinu-StatAneks i INV-01

Statistički obrasci “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (StatAneks)” i  “Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (INV-01)“, sa bar kodom, nalaze se u excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim vrstama godišnjih finansijskih izvještaja.

Vezano za obrazac INV-01 obavještavamo poslovne subjekte da papirna forma navedenog obrasca za 2021. godinu ne mora biti istovjetna elektronskoj formi za izvještajne jedinice koje će pored popunjene kolone Ukupno u TABELI 4. imati i popunjene četiri (4) i više kolona koje se odnose na investiranje u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji. Za sve ostale poslovne subjekte papirna forma izvještaja treba biti jednaka elektronskoj, a kako je navedeno i na web stranici Finansijsko-informatičke agencije.