ANKETA O RADNOJ SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI 2018

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2018. godini provode Anketu o radnoj snazi (ARS/2018). Anketa se provodi jednom godišnje, a prvi puta u Bosni i Hercegovini provedena je 2006. godine. Podaci dobijeni Anketom radne snage uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU i ILO-a.

Anketa o radnoj snazi će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 09. 04. do 22. 04. 2018. godine na uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 5.969 domaćinstvo. Referentna sedmica u 2018. godini za ARS istraživanje je od 02. do 08. aprila.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

Na osnovu podataka prikupljenih ovom anketom izračunavaju se ekonomske kategorije stanovništva i procjenjuju stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, a podaci se publikuju u biltenu „Anketa o radnoj snazi“ za nivo Bosne i Hercegovine i po entitetima.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.