Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini 2017

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2017. godini provode Anketu o radnoj snazi (ARS/2017). Anketa se provodi jednom godišnje, a prvi puta u Bosni i Hercegovini provedena je 2006. godine. Podaci dobijeni Anketom radne snage uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU i ILO-a.

Anketa o radnoj snazi će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 10. 04. do 23. 04. 2017. godine na uzorku od 10.629 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 6.196 domaćinstvo. Referentna sedmica u 2017. godini za ARS istraživanje je od 3. do 9. aprila.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

Na osnovu podataka prikupljenih ovom anketom izračunavaju se ekonomske kategorije stanovništva i procjenjuju stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, a podaci se publikuju u biltenu „Anketa o radnoj snazi“ za nivo Bosne i Hercegovine i po entitetima.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni Anketom prezentirati isključivo u agregiranom obliku.

ANKETA O RADNOJ SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI 2017