BROJNO STANJE STOKE I STOČNA PROIZVODNJA U 2016 GODINI U FEDERACIJI BiH

13.3.1-pdf    13.3.1-xls

Prema prikupljenim i obrađenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2016. i njihovim poređenjem sa rezultatima za 2015. porast brojnog stanja se bilježi kod sljedećih kategorija stoke: koza za 4,0%, kunića za 1,0% i košnica pčela za 1,0%. U odnosu na prethodnu godinu, smanjenje brojnog stanja je zabilježeno kod: goveda za 0,3%, ovaca za 1,9%, svinja za 4,4%, konja za 2,1% i peradi za 11,3%.

U okviru stočne proizvodnje, u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je porast proizvodnje kravljeg mlijeka za 1,6%, ovčijeg mlijeka za 1,5%, kozijeg mlijeka za 6,9% i proizvodnje masne i neprane vune za 3,1%. U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je pad proizvodnje jaja za 3,9% i proizvodnje meda za 43,9%.