KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2024

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na teritoriji FBiH. Od 2006-2019 godine Anketa o radnoj snazi se provodila jedanput godišnje, u aprilu mjesecu, a njeno provođenje na terenu je trajalo dvije sedmice. Od januara 2020. godine Anketa se provodi kontinuirano tokom cijele godine.

Upitnik za kontinuiranu Anketu o radnoj snazi 2024 (ARS2024) usklađen sa novom IESS regulativom EU 2019/1700 i Provedbenom regulativom Komisije (EU) 2019/2240 koja je u primjeni od januara 2021. godine.

Bitno je naglasiti značaj provođenja ankete na cijeloj teritoriji BiH na jedinstven način, što će omogućiti da su dobijeni podaci uporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou.

Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, satima rada, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

Anketa o radnoj snazi će se provoditi u domaćinstvima koja su izabrana u uzorak, metodom slučajnog izbora. Domaćinstva izabrana u uzorak će se anketirati četiri puta u periodu od osamnaest mjeseci. Svako domaćinstvo izabrano u uzorak će biti anketirano dva puta u dva uzastopna kvartala, te će nakon pauze od dva naredna kvartala biti ponovo anketirano još dva puta. Nakon četiri ponavljanja domaćinstva neće više biti birana u uzorak za ovu anketu određeni period.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Na osnovu podataka prikupljenih ovom anketom, vršit će se izračun ekonomskih kategorija stanovništva kao što su stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, a rezultati će se publikovati u kvartalnim i godišnjem saopćenju.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.