Anketa o prihodima i uslovima života 2023

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 20.05. 31.07.2023. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2023“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketa o prihodima i uslovima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema/sustava u Bosni i Hercegovini s skladu sa europskim i međunarodnim standardima.

Za Vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.