ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA/KUĆANSTAVA U BIH (APD) 2021

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statstiku RS) u 2021. godini provode Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH 2021.

Anketa o potrošnji domaćinstava u BiH 2021 se provodi na cijelom podrjučju BiH u trajanju od 12 mjeseci, u periodu od 01.04.2021. godine do 31.03.2022. godine, na uzorku od 10.032 domaćinstva izabrana u uzorak metodom slučajnog odabira. U Federaciji BiH će biti anketirano  5.488 domaćinstva, u svim općinama Federacije BiH.

Anketa o potrošnji domaćinstava u BiH je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstava. Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja. Na temelju podataka prikupljenih ovom  anketom izračunavat će se veličina i struktura prosječne mjesečne i godišnje potrošnje domaćinstava u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini kao cjelini.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršiti će akreditirani anketari.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni anketom prezentovati isključivo u agregiranom obliku.