KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2021

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2021. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2021. godini (ARS 2021) na teritoriji FBiH. ARS 2021 je pripremljena u skladu sa novom regulativom EU 2019/1700, koja je postavila zajednički okvir za istraživanja na bazi domaćinstva, te u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO).

Bitno je naglasiti značaj provođenja ankete na cijeloj teritoriji BiH na jedinstven način, što će omogućiti da su dobijeni podaci uporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou.

Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

Anketa o radnoj snazi će se provoditi u domaćinstvima koja su izabrana u uzorak, metodom slučajnog izbora. Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Na osnovu podataka prikupljenih ovom anketom, vršit će se izračun ekonomskih kategorija stanovništva kao što su stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, a rezultati će se publikovati u kvartalnim i godišnjem saopćenju.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.