Administrativna karta Federacije Bosne i Hercegovine

Karta_FBiH
ADMINISTRATIVNA KARTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Prema Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini potpisanom u Daytonu 21. novembra/studenog 1995. godine, Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike Srpske (RS), a od 08. marta/ožujka 2000. godine i Brčko Distrikta BiH.

Federacija Bosne i Hercegovine kao jedan od dva entiteta države Bosne i Hercegovine ima svu vlast, nadležnosti i odgovornosti koje Ustavom Bosne i Hercegovine nisu date u isključivu nadležnost institucija Bosne i Hercegovine.

«Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima i građani Federacije Bosne i Hercegovine, ravnopravno uređuju Federaciju Bosne i Hercegovine, definiranu Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.»

Zakonom o federalnim jedinicama (“Sl.novine FBiH” broj 9/96) Federacija Bosne i Hercegovine sastoji se od 10 kantona, a nazivi i sjedišta kantona utvrđuju se Ustavom kantona. Za svaki kanton određena su i pripadajuća naseljena mjesta

Broj općina u F BiH- 79

Glavni grad – Sarajevo

Klima – pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu

Struktura stanovnika – Bošnjaci, Hrvati, Srbi i pripadnici ostalih naroda

Službeni jezici – Bosanski, Hrvatski i Srpski

Zvanična valuta – konvertibilna marka (KM)