Statistički standardi

IZVJEŠTAJI O KVALITETU I DOKUMENTI STATISTIČKIH STANDARDA

Cijene

12.10.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA-2015

12.10.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRISKIH PROIZVODA-2015

02.02.2011 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA 2010

Tržište rada

04.04.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU RAD-1 , 2016

29.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Anketa o radnoj snazi 2016

01.03.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2015

30.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU- ANKETA O RADNOJ SNAZI 2015

28.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2014

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAOPOSLENIM I PLAĆI RAD-1 2013

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ANKETA O TROŠKOVIMA RADA 2012

12.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETA O RADNOJ SNAZI 2014

16.06.2011 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETE O RADNOJ SNAZI 2011

Demografija

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika razvedenih brakova 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Migracije stanovništva 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika prirodnog kretanja stanovništva 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika zaključenih brakova 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika umrlih osoba-2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Statistika rođenih u 2015.

30.09.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU –Statistika unutarnjih migracija,2014

09.09.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika prirodnog kretanja stanovništva, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika razvedenih brakova, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika zaključenih brakova, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika umrlih osoba, 2014v

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2014

Trgovina

09.12.2016 Izvještaj o kvalitetu-Tromjesečni izvještaj distributivna trgovina 2015

12.10.2016 Izvještaj o kvalitetu-Mjesečni izvještaj trgovine na malo-2015

Obrazovanje

27.12.2016 Izvještaj o kvalitetu-Finansijska statistika obrazovanja - 2015.

Ostali dokumenti statističkih standarda

05.01.2017 Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH 2016-2021

16.12.2013 VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

16.06.2013 Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u Federalnom zavodu za statistiku - samoprocjena i buduće aktivnosti

16.06.2013 PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE

16.07.2011 ORDINANCE ON DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS Federal Bureau of Statistics in 2011

16.06.2010 UPUTSTVO o načinu korekcije grešaka u publiciranim izdanjima

16.06.2009 OBRAZAC ZABILJEŠKE O GRESCI