KOMENTAR 03/2007

 

 

 

INDUSTRIJA

 

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu februaru/veljači 2007. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz pro�le godine manja je za5,8%, dok je u odnosu na januar/siječanj ove godinemanja za2,8%.

 

Posmatrano po područjima industrijskih djelatnosti u februaru/veljači 2007. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz pro�le godine, industrijska proizvodnja u području Rudarstva manja je za 13,3%, u području Snabdijevanja/opskrbe električnom energijom, plinom i vodom manja je za12,0%, a u području Prerađivačke industrije manja je za 2,2%.

 

 

STOČARSTVO

 

U 2006. godini u usporedbi sa 2005 umanjen je broj goveda za 0,4%, konja za 9,3%, koza za 0,6%i kunića 25,8%. Broj ovaca uvećan je za 6,8%, svinja za 2,9%, peradi za 28,5% i konica pčela za 6,3%.

 

U odnosu na 2005. godinu u 2006. povećala se proizvodnja kravljeg mlijeka za 2,4%, ovčjeg za 5,5%, vune za 9,7% i meda za 10,4%.

 

Proizvodnja kozjeg mlijeka umanjena je za 2,5% a proizvodnja jaja umanjena je za 4,2%.

 

 

UMARSTVO

 

 

Ukupna proizvodnja �umskih sortimenata u januaru 2007. godine u odnosu na janur/siječanj 2006. godine veća je za 38.000 m3 ili49,4 %.

 

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je većaza 20.000 m3 (64,5%) dok je proizvodnja sortimenata od li�ćara/listača veća za 18.000 m3 (39,1%).

 

Ukupna prodaja �umskih sortimenata u januaru 2007. godine u odnosu na janur/siječanj 2006 veća je za 25000 m3 ili 42,4%.

 

Prodaja�� sortimenataodčetinara/četinjača je veća za17.000 m3������ ( 65,4%) dok je prodaja sortimenata od li�ćara/listača veća za 7000 m3 (21,1 %).

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvr�enih građevinskih radova u mjesecu januaru/siječnju 2007 godine u odnosu na prosječnu vrijednost pro�le godine manja je za42,3 %, dok je u odnosu na isti mjesec pro�le godineveća za 121,1 %.

 

U mjesecu januaru/siječnju 2007 na objekte visokogradnje odnosi se 60,4 % izvr�enih radova, a na objekte niskogradnje39,6 %.

 

U mjesecu januaru/siječnju 2007na objekte novogradnje odnosi se 58,3 % izvr�enih radova,a na rekonstrukcije, popravke i odr�avanje postojećih građevina41,7 %.

 

Izvr�eni efektivni sati u mjesecu januar/siječanj 2007godine iznose 1.377.234, od toga na objektima visokogradnje 50,8 %, a na objektima niskogradnje49,2%.

 

Broj radnika u mjesecu januaru/siječnju 2007godine iznosi 8.785, od toga na objektima visokogradnje 51,5 %, a na objektima niskogradnje48,5%.

 

Vrijednost ugovorenih građevinskih radova u inozemstvu u 2006 godini povećala se za 34,6% u odnosu na isti period 2005 godine.

 

Vrijednost izvrenih građevinskih radova u inozemstvu u 2006 godini povećala se za��� 22,6 % u odnosu na isti period 2005 godine.

 

Od ukupne vrijednosti izvrenih radova u inozemstvu u 2006 godine, najveći dio odnosi se na zemlje Afrike i to 52,2 %. Udio objekata visokogradnje u ukupno izvrenim građevinskim radovima iznosi 50,7 %, a udio objekata niskogradnje iznosi 49,3 %.

 

PRIJEVOZ I VEZE

 

U �eljezničkom putničkom prijevozu u januaru/siječnju 2007. godine prevezeno je ukupno 26.000 putnika i ostvareno 1.420.000 putničkih kilometara, �to je u odnosu na isti mjesec 2006. godine manje za 25,8% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika manji je za 3,7%.

 

U �eljezničkom teretnom prijevozu u januaru/siječnju 2007. godine prevezeno je 455.000 tona robe, a ostvareno 39.161.000 tonskih kilometara, �to je u odnosu na isti mjesec 2006.godine vi�e za 1,6% prevezene robe i manje za 14,0% tonskih kilometara.

 

U aerodromskim/zračnim lukama u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine promet putnika veći je za 20,5%.

 

Obim PTT usluga kod pismonosnih po�iljki u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine veći je za 0,4%.

 

Fiksni telefonski razgovori u minutana u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine manji su za 4,0%.

 

Mobilni telefonski razgovori u minutana u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine veći su za 0,4%.

 

 

UNUTRANJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca januara/siječnja 2007. godine izvrili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-XII 2006., tako da je dolo do smanjenja ukupnog prometa bez PDV-a sa 4.467.311 hilj./tis. KM na 4.467.281 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa PDV-om smanjen je sa 4.273.241 hilj./tis. KM na 4.273.099 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 427.601 hilj./tis. KM na 427.705 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u januaru/siječnju 2007. ostvaren je u vrijednosti od 340.808 hilj./tis. KM, �to je za 24,4% manje nego u prethodnom mjesecu, a za 27,2% vi�e nego istog mjeseca prethodne godine.

 

Ukupan promet bez PDV-a u januaru/siječnju 2007. iznosi 318.286 hilj./tis. KM.

 

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u januaru/siječnju 2007. godine iznosi 26.622 hilj./tis. KM.

 

Posmatrano�� premaprete�nojdjelatnostiposlovnogsubjekta najvećeuče�ćeuprometu od trgovinenamaloujanuaru/siječnju2007. godine ostvarenoje u slijedećimdjelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama�� uvrijednostiod131.535 hilj./tis. KM ili 38,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama) u vrijednosti od 69.478 hilj./tis. KM ili 20,4% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 72.640 hilj./tis. KM ili 21,3%. Uče�će svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 19,7%.������

 

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malou jenuaru/siječnju 2007. ostvaren jepogrupamakakoslijedi: Nespecijaliziranim prodavnice/prodavaonicama �ive�nim namirnicama 104.287 hilj./tis. KM ili 30,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 72.640 hilj./tis. KM ili 21,3% i Ostale nespecijalizirane prodavnice/prodavaonice 27.247 hilj./tis. KM ili 8,0%. Uče�će svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 40,1%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

 

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. � 31.01. 2007. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 9.587 hilj./tis. KM, a u januaru/siječnju u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subjekata �to predstavlja 66% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama, januar/siječanj 2007. godine

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama u januaru/siječnju 2007.godine iznosi4.464.395 KM, �to predstavlja povećanje prodaje za 927.460 KM ili za 26,2 % u odnosu na januar/siječanjpredhodne godine.

 

U januaru/siječnju 2007. godine uče�će u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama posmatrano po grupama proizvoda je slijedeće: �Ostali proizvodi� (27,6%); Voće� (18,9%); �Povrće� (20,2%); �Perad i jaja� (13,9%); �Mlijeko i mliječni proizvodi� (11,6%); �Med� (2,6%); �Riba� (2,4%); ��ita i proizvodi odita� (1,5%);�Drvo�(1,3%)�.

 

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda,januar/siječanj 2007. godine

 

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u januaru/siječnju 2007. godine iznosi 7.884.339 KM �to u poređenju sa januarom/siječnjem predhodnegodine je vi�e za1.810.194 KM ili za 29,8%.

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastiteproizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga�� u januaru/siječnju2007.�� godine iznosi 2.488.780 KM, �to u poređenju sa januarom/sječnjem predhodne godine je vi�e za 928.332 KM ili za 59,5%.

 

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u januaru/siječnju 2007 godine iznosi 5.395.559 KM, �to u poređenju sa januarom/siječnjem predhodnegodine je vi�e za 881.862KM ili za 19,5 %.

 

 

TURIZAM

��

U januaru/siječnju 2007. godine ostvareno je 16.994 dolazaka turista, �to je za 16,1% vi�e u odnosu na januar/siječanj 2006. godine.

 

Turisti su ostvarili 34.979 noćenja, od toga 44,5% domaći turisti, a 55,5% strain turisti. U januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih manja su za 10,3%, dok su noćenja stranih turista vi�a za 12,7%.

 

Kapaciteti u januaru/siječnju 2007. godine iznose 13.203 le�aja i uodnosu na isti mjesec prethodne godine vi�i su za 14,2%.

����

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu januaru/siječnju 2007.god.na području Federacije BiH je 392.734 osobe.

 

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sadanjemteritorijalnomrazgraničenju pripada��� Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u januaru/siječnju 2007.godine dostigao 62,24%nivoa iz 1991.godine.

 

Krajem januara/siječnja 2007.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama slu�bi za zapo�ljavanje bilo je 367.449 nezaposlenih osoba, �topredstavlja povećanje za 5081 osoba ili 1,40% u odnosu na decembar/prosinac 2006.godine.

 

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u januaru/siječnju 2007.godine bila je: VSS 7.189 ili 1,96%, V�S 5.037 ili 1,37%, SSS 83.045 ili 22,60%, NSS 1.026 ili 0,28%, VKV 2.874 ili 0,78%, KV 134.967 ili 36,73%, PKV 11.892 ili 3,24% i NKV 121.419 ili 33,04%. Uče�će stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 233.112 ili 63,44% a nestručnih 134.337 ili 36,56%.

 

Krajem januara/siječnja 2007. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.546 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu januaru/siječnju 2007. dolazi238 radnikakoji tra�e zaposlenje.

 

 

PLAĆA

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenomza januar/siječanj 2007.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi634,01KM.

 

U toku mjeseca januara/siječnja 2007.god. do�lo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 0,32%.

 

U periodu XI 2006 � I 2007. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 628,34 KM. U odnosu na isti period prethodne godine do�lo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,15%.

 

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenomza januar/siječnja 2007. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi932,37 KM.

 

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec januar/siječanj 2007.godine penzije/mirovine su isplaćene za 315.371 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesecjanuar/siječanj 2007. godine je slijedeća:

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi��� 265,83 KM

Najni�a isplaćena penzija/mirovinaiznosi����� 208,10 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi��������������� 277,48 KM

Najvi�a isplaćena penzija/mirovina������������ 1.164,14 KM

 

 

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

CIJENE

 

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u februaru/veljači2007. se nijemijenjaou odnosu naprethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda vi�i je za 4,0%, industrijskih prehrambenih proizvoda i pića za 0,1%.

Indeks cijenausluga ni�i je za 0,1%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,4%.

 

Ukupan indeks cijena na malo u februaru/veljači2007. godine vi�i je za 1,0% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, u odnosu na decembar 2006. godine ni�i je za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine vi�i je za 1,9%.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks cijena na malo je vi�i za 2,0%.

 

 

Indeksi tro�kova �ivota

 

 

Ukupan indeks tro�kova �ivota u februaru/veljači2007. godine vi�i je za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks tro�kova �ivota zarobe je vi�i za 0,7%, a za usluge je ni�i za 0,6%.Indeks tro�kova �ivota za ishranu/prehranu je vi�i za 2,0% iza duhan i pićei odjeću i obuću za 0,1%.

Indeks tro�kova �ivota za ogrijev i osvjetljenje je ni�i za 0,2%, obrazovanje i kulturu za 1,4%, saobraćajne i telekomunikacijske usluge za 0,5% i opremu stana/pokućstvo i higijenu i njegu zdravlja za 0,7%.

 

Ukupan indeks tro�kova �ivota u februaru/veljači2007. godine je vi�i za 1,7% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, za 0,6% u odnosu na decembar 2006. godine i za 1,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks tro�kova �ivota je vi�i za 1,1%.

 

 

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru/veljači2007. godine je vi�i za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena za grupu intermedijalnih proizvoda vi�i je za 0,8 %, a kod energije i kapitalnih proizvoda za 0,5 %.

Pad indeksa cijena registriran je kod trajnih i netrajnih proizvoda za �iroku potro�nju za 0,5 %, a u grupi neraspoređeno indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Posmatrano prema područjimaSKD-a, u području rudarstva indeks cijena je vi�i za 2,4%, a u području prerađivačke industrije i snabdjevanja električnom energijom gasom / plinom i vodom indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

 

Posmatrano po odjeljcima rast indeksa cijena je registriran kod vađenja ostalih ruda i kamena za 5,0%, obrade i prerade drveta/drva, proizvodnje proizvoda od drveta/drva, osim namje�taja za 3,3%, vađenja ugljena i treseta za 1,9%, proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 0,7%, proizvodnje namje�taja za 0,5%, proizvodnje odjeće imetalaza 0,3%.����

 

Pad indeksa cijena je registriran kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 4,3%, prizvodnje ma�ina/strojeva i uređaja za 1,7%, proizvodnje metalnih proizvoda osimma�ina/strojeva za 1,6%,proizvodnje celuloze i papira, te proizvoda od papira i kartona za 1,0%, proizvodnje hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda i vje�tačkih vlakana za 0,4% i proizvodnje hranei pića za 0,2%.

U ostalim odjeljcima indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru/veljači 2007. godineje vi�i za 5,1% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, za 0,7% u odnosu na decembar 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 5,0%.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je vii za 4,7%.

 

Potroačkakorpa

 

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najvanije ivotne namirnice, koja po sadraju i količinamapredstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potroi radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

Iz kategorije proizvodaishrana i pićenapravljen je izbor proizvoda za potroačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

 

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u februaru/veljači2007. godineiznose 496,38 KM, �to je za 2,78 KM ili za 0,6% vie u odnosu na januar/siječanj�� kada su iznosili493,60 KM .