KOMENTAR 02/2007

 

 

POLJOPRIVREDA

 

 

Neto teina zaklanih goveda u četvrtom tromjesečju 2006. uvećana je 12,8%, neto teina zaklanih ovaca uvećana je za 81,6 %,svinja za 17,5%, a kod peradi uvećana je za 105,1%, u usporedbi na isto razdoblje 2005.

 

Neto teina zaklanih goveda u 2006. godini smanjena je za 0,3%, neto teina zaklanih ovaca uvećana je za 14,9 %,svinja smanjena je za 3,6%, a kod peradi uvećana je za 48,0%, u usporedbi na isto razdoblje 2005.

 

 

UMARSTVO

 

Ukupna proizvodnja �umskih sortimenata u2006. godini u odnosu na2005. godinu veća je za 127.000 m3 ili6,1%.

 

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je većaza 51.000 m3 (5,3 %) dok je proizvodnja sortimenata od li�ćara/listača veća za 75.000 m3 (6,7 %).

 

Ukupna prodaja �umskih sortimenata u 2006. godini u odnosu na�� 2005.godinu veća je za 181.000 m3 ili 8,9 %.

 

Prodaja�� sortimenata�� odčetinara/četinjačaveća jeza�� 92.000 m3 ( 9,8 %) dok jeprodajasortimenata od li�ćara/listača veća za 90.000 m3 (8,2 %).

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvr�enih građevinskih radova u mjesecu decembru/prosincu 2006 godine u odnosu na prosječnu vrijednost pro�le godine veća je za56,4 %, dok je u odnosu na isti mjesec pro�le godineveća za 10,1 %.

 

 

U mjesecu decembru/prosincu 2006 na objekte visokogradnje odnosi se 54,5 % izvr�enih radova, a na objekte niskogradnje45,5 %.

 

U mjesecu decembru/prosincu 2006na objekte novogradnje odnosi se 48,9 % izvr�enih radova,a na rekonstrukcije, popravke i odr�avanje postojećih građevina51,1 %.

 

Izvr�eni efektivni sati u mjesecu decembru/prosincu 2006godine iznose 1672513, od toga na objektima visokogradnje 51,2 %, a na objektima niskogradnje48,8%.

 

Broj radnika u mjesecu decembru/prosincu 2006godine iznosi 10820, od toga na objektima visokogradnje 51,4 %, a na objektima niskogradnje48,6%.

 

Prosječna cijena stanova, zavrenih u 2006 godini je formirana na bazi izvjetaja za 453 stana. Ona iznosi 1291,1 KM po kvadratnom metru stambene povrine, i veća je za 5,5 % u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Prosječni tro�kovi gradnje učestvuju sa 74,8% od ukupne prosječne cijene i za 8,5 % su veći u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Prosječna cijena stanova u gradnji, koji su se počeli graditi između 1. januara i 31. decembra 2006, je formirana na bazi izvje�taja za 415 stanova. Ona iznosi 1295,0 KM po kvadratnom metru stambene povr�ine, �to je za��� 14,0 % vi�e nego u istom periodu prethodne godine.

 

Prosječni tro�kovi gradnje učestvuju sa 70,6 % od ukupne prosječne cijene i za 5,2 % su većii u odnosu na isti period prethodne godine.

 

 

SAOBRAĆAJ/PROMET

 

Rad teretnih vozila u 2006. godini u odnosu na2005. godinu u pređenim kilometrima veći je za 24,8%, a u prevezenoj robi veći je za 23,2%. Ostvareni tonski kilometri veći su za 23,2%.

 

U putničkom prijevozu u 2006. godini u odnosu na2005. godinu pređeni kilometri manji su za 2,2%, a broj prevezenih putnika manji je za 2,1%. Ostvareni putnički kilometri su manji za 1,3%.

 

U gradsko-prigradskom prijevozu u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu ukupno pređeni kilometri manji su za 0,1%. Pređeni kilometri u tramvajskom prijevozu veći su za 0,1%, u autobuskom su manji za 0,1%, a u trolejbuskom manji za 0,3%.

 

Ukupan broj prevezenih putnika u 2006. godini u odnosu na2005. godinu manji je za 5,4%. Broj prevezenih putnika tramvajima manji je za 7,1%,autobusima manji je za4,2%, a trolejbusima manji je za 5,3%.

U �eljezničkom putničkom prijevozu u2006. godini prevezeno je ukupno 401.000 putnika i ostvareno 29.976.000 putničkih kilometara, �to je u odnosu na 2005. godinu vi�e za 93,9% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika veći je za 35,0%.

 

U �eljezničkom teretnom prijevozu u 2006. godini prevezeno je 6.558.000 tona robe, a ostvareno 681.695.000 tonskih kilometara, �to je u odnosu na 2005. godinu manje za 2,7% prevezene robe i manje za 8,5% tonskih kilometara.

 

U aerodromskim/zračnim lukama u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu promet putnika veći je za 5,8%.

 

Obim PTT usluga kod pismonosnih po�iljki u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veći je za 11,2%.

 

Mobilni telefonski razgovori u minutana u2006. godini u odnosu na 2005. godinu manji su za 0,2%, a internet-trajanje konekcije u minutama veće je za1,6%.

 

 

UNUTRANJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca decembra/prosinca 2006. godine izvrili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-XI 2006., tako da je dolo do povećanja ukupnog prometa bez PDV-a sa 4.037.947 hilj./tis. KM na 4.038.089 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa PDV-om povećan je sa 4.272.495 hilj./tis. KM na 4.272.652 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 383.463 hilj./tis. KM na 383.466 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u decembru/prosincu 2006. ostvaren je u vrijed-nosti od 450.586 hilj./tis. KM, �to je za 14,6% vie nego u prethodnom mjesecu, a u periodu I-XII 2006. godine ostvaren je u vrijednosti od 4.723.241 hilj./tis. KM.

 

Ukupan promet bez PDV-a u decembru/prosincu 2006. iznosi 429.222 hilj./tis. KM, a u periodu I-XII 2006. godine 4.467.311 hilj./tis. KM.

 

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u decembru/prosincu 2006. godine iznosi 44.134 hilj./tis. KM, a u periodu I-XII 2006. godine 427.601 hilj./tis. KM.

 

Posmatrano prema prete�noj djelatnosti poslovnog subjekta najveće uče�će u prometu od trgovine na malo u decembru/prosincu 2006. godine ostvareno je u slijedećim djelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 187.658 hilj./tis. KM ili 41,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 93.312 hilj./tis. KM ili 20,7% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 89.230 hilj./tis. KM ili 19,8%. Uče�će svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 17,9%.

 

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malo u decembru/prosincu 2006. ostvaren je po grupama kako slijedi: Nespecijalizovane prodavnice �ive�nim namirnicama 146.469 hilj./tis. KM ili 32,5% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 89.230 hilj./tis. KM ili 19,8% i Ostale nespecijalizirane prodavnice 41.187 hilj./tis. KM ili 9,1%. Uče�će svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 38,6%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

 

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. � 31.12. 2006. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 132.270 hilj./tis. KM, a u decembru/prosincu u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subje-kata �to predstavlja 63% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

U 2006 godini na teritoriji Federacije BiH odr�ano je 15 sajmova , od čega su 11 međunarodnog i 4 nacionalnog značaja. Povr�ina ukupno kori�tenog prostora za vrijeme trajanja sajma iznosi 75.127 m2. Ukupan broj preduzeća/poduzeća izlagača (proizvodnih i trgovinskih) iznosi 2.503 od toga 1.625 domaćih i 878 stranih. Broj stranih zemalja izlagača je 154, i to uglavnom iz evropskih zemalja te Turske, Egipta, Irana, Japana, Kine, Koreje, Pakistana, SAD i Laosa. Ukupan broj posjetilaca je 352.350.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama,

decembar/prosinac 2006. godine

 

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama u decembru/prosincu 2006.godine iznosi4.501.342 KM, �to predstavlja smanjenje prodaje za 397. 627 KM ili za 8,1 % u odnosu na decembar/prosinacpredhodne godine.

 

U decembru/prosincu 2006. godine uče�će u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tr�nicama posmatrano po grupama proizvoda je slijedeće: �Ostali proizvodi� (26,0%); Voće� (21,9%); �Povrće� (20,1%); �Perad i jaja� (13,7%); �Mlijeko i mliječni proizvodi� (11,4%); �Med� (2,6%); �Riba� (2,6%); ��ita i proizvodi od �ita� (1,5%);��Drvo�(0,2%)�.

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda, decembar/prosinac 2006. godine

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u decembru/prosincu 2006. godine iznosi 9.537.495 KM �to u poređenju sa decembrom/prosincem predhodnegodine je vi�e za329.608 KM ili za 3,6%.

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastiteproizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga�� u decembru/prosincu2006.�� godine iznosi 3.518.109 KM, �to u poređenju sa decembrom/prosincem predhodne godine je manje za 18.199 KM ili za 0,5%.

 

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u decembru/prosincu 2006 godine iznosi 6.019.386 KM, �to u poređenju sa decembrom/prosincem predhodnegodine je vi�e za 347.807KM ili za 6,1 %.

 

 

TURIZAM

��

U decembru/prosincu 2006. godine ostvareno je 19.594 dolazaka turista, �to je za 2,7% vi�e u odnosu na decembar/prosinac 2005. godine.

 

Turisti su ostvarili 34.822 noćenja, od toga 45,4% domaći turisti, a 54,6% strain turisti. U decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih manja su za 0,4%, dok su noćenja stranih turista vi�a za 0,9%.

 

Kapaciteti u decembru/prosincu 2006. godine iznose 12.118 le�aja i uodnosu na isti mjesec prethodne godine vi�i su za 9,0%.

����

U 2006. godini ostvareno je ukupno 294..541 dolazaka turista, �to je za 7,5% vi�e u odnosu na 2005. godinu. Turisti su ostvarili 661.113 noćenja, od toga 36,9% domaći turisti, a 63,1% strani turisti. Ukupan broj noćenjau 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veći je za 10,8%, noćenja domaćih turista manja suza 0,7%, a stranih turista veća za 18,8%.

 

 

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu decembru/prosincu 2006. godine.na području Federacije BiH je 392.865 osoba.

 

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sadanjemteritorijalnomrazgraničenju pripada��� Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u decembru/prosincu 2006.godine dostigao 62,26%nivoa iz 1991.godine.

 

Godi�nji prosjek broja zaposlenih u Federaciji BiH u 2006.godini je 389.601.

 

Krajem decembra/prosinca 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama slu�bi za zapo�ljavanje bilo je 362.368 nezaposlenih osoba, �topredstavlja povećanje za 1.899 osoba ili 0,53% u odnosu na novembar/studeni 2006.godine.

 

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u decembru/prosincu 2006.godine bila je: VSS 7.029 ili 1,94%, V�S 4.943 ili 1,36%, SSS 82.421 ili 22,75%, NSS 1.039 ili 0,29%, VKV 2.818 ili 0,78%, KV 133.283 ili 36,78%, PKV 11.668 ili 3,22% i NKV 119.167 ili 32,88%.

 

Uče�će stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 230.494 ili 63,61% a nestručnih 131.874 ili 36,39%.

 

Krajem decembra/prosinca 2006. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.400 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu decembru/prosincu 2006. dolazi259 radnikakoji tra�e zaposlenje.

 

PLAĆA

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenomza decembar/prosinac 2006.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi631,97KM.

 

Godi�nji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2006.godini je 603,21 KM �to je za 8,19%vi�e u odnosu na godi�nji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2005.godin. U toku mjeseca decembra/prosinca 2006.god. do�lo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće 2,10%.

 

U periodu X � XII 2006. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 621,70 KM. U odnosu na isti period prethodne godine do�lo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,67%.

 

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenomza decembar/prosinac 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi929,37 KM.

 

Godi�nji prosjek isplaćene mjesečne bruto plaće u Federaciji BiH u 2006.godini je 887,07KM����

 

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec decembar/prosinac 2006.godine penzije/mirovine su isplaćene za 313.917 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesecdecembar/prosinac 2006. godine je sljedeća:

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi��� 257,36 KM

Najni�a isplaćena penzija/mirovinaiznosi����� 189,00 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi��������������� 242,33 KM

Najvi�a isplaćena penzija/mirovina������������ 1.164,14 KM

 

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

 

CIJENE

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u januaru/siječnju2007. godine nii je za 0,2% u odnosu naprethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda vii je za 2,5%, usluga za 1,1%pića i duhanaza 0,1%.Indeks cijenaindustrijskih prehrambenih proizvoda nii je za 0,7%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,8%.

 

 

Ukupan indeks cijena na malo u januaru/siječnju 2007. godine vii je za 1,0% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2,1%.

 

 

Indeksi trokovaivota

 

Ukupan indeks trokovaivota u januaru/siječnju 2007. godine vii je za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks trokovaivota zausluge je vii za 1,6%, a za robe je nii za 0,1%. Indeks trokovaivota za prometne i telekomunikacijske usluge vii je za 1,0%,stan za 0,8%, ishranu/prehranu za 0,3% ihigijenu i njegu zdravlja za 0,2%.

 

Indeks trokovaivota za duhan i piće i opremu stana/pokućstvo nii je za 0,5%, odjeću i obuću za 0,3% i obrazovanje i kulturuza 0,2%.

 

Ukupan indeks trokovaivota u januaru/siječnju 2007. godine je vii za 1,2% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a za 1,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru/siječnju 2007. godine je vii za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena za grupu neraspoređeno vii je za 1,8 %, intermedijalnih proizvoda za 0,6%, netrajnih proizvoda zairoku potronju za 0,5% i energije za 0,1%. Pad indeksa cijena registrovan je kod trajnih proizvoda zairoku potronju za 0,3 %, a kod kapitalnih proizvoda se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Posmatrano prema područjimaSKD-a, u području prerađivačke industrije indeks cijena je vii za 0,5%, području rudarstva za 0,4 %, a u području snabdjevanja električnom energijom gasom / plinom i vodom indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

 

Posmatrano po odjeljcima rast indeksa cijena je registriranih kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 6,7%, proizvodnje tekstila za 2,8%, proizvodnje hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda i vje�tačkih vlakana za 2,2%, sakupljanja, preči�ćavanja i distribucije vode za 1,8%, obrade i prerade drveta/drva, proizvodnje proizvoda od drveta/drva, osim namje�taja za 1,2%, proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda i proizvodnje namje�taja za 0,8%, proizvodnje koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva za 0,6%, vađenja uglja i treseta za 0,4%, vađenja ostalih ruda i kamena za 0,3% i proizvodnje metala za 0,1%.���

 

Pad indeksa cijena je registriran kod prizvodnje ma�ina i uređaja za 3,1%,�� proizvodnje električnih ma�ina i aparata za 1,4%, proizvodnje celuloze i papira te proizvoda od papira i kartona za 0,8%, proizvodnje ko�e, obuće i ko�nih proizvoda osim odjeće za 0,6% i proizvodnje hrane i pića za 0,1%.

 

 

U ostalim odjeljcima indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru/siječnju2007. godineje vi�i za 4,8% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 4,4%.

 

 

Potroačkakorpa

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najvanijeivotne namirnice, koja po sadraju i količinamapredstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potroi radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

 

Iz kategorije proizvodaishrana i pićenapravljen je izbor proizvoda za potroačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

 

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u januaru/siječnju 2007. godineiznose 493,60 KM, �to je za 2,80 KM ili za 0,6% vie u odnosu na decembar/prosinac 2006.kada su iznosili 490,80 KM.