KOMENTAR 01/07

 

INDUSTRIJA

 

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju�� iz�� pro�legodine�� većajeza���� 18,6%,uodnosu na proizvodnju iz istog mjeseca pro�le godine veća je za 6,7%, a u odnosu na novembar/studeni ove godine veća je za 1,6%.

Industrijska proizvodnja u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veća je za 7,5%.

Posmatrano po područjima industrijskih djelatnosti u decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz pro�le godine, industrijska proizvodnja u području Prerađivačke industrije veća je za 25,8%, u području Snabdijevanja/opskrbe električnom energijom, plinom i vodom veća je za 11,7%, i u području Rudarstva manja je za 0,3%.

Posmatrano po glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu, proizvodnja bilje�i povećanje trajnih proizvoda za �iroku potro�nju (indeks 116,7), intermedijarnih proizvoda, osim energije (indeks 111,3), kapitalnih proizvoda (indeks 110,6), energije (indeks 107,3), netrajnih proizvoda za �iroku potro�nju������������ (indeks 104,7), dok je zabilje�eno smanjenje proizvoda iz grupe neraspoređeno (indeks 87,1).

 

POLJOPRIVREDA

 

U jesenjoj sjetvi u 2006. godinizasijano je 30.411 hektara �to je manje za 0,7% u odnosu na jesenju sjetvu u pro�loj godini.

Gledano po grupama usjeva sjetva �ita veća je za 1,0%, povrtnog bilja sjetva je manja za 2,3%, a stočnog krmnog bilja manja je za 11,3% u odnosu na jesenju sjetvu u 2005. godini.

Zasijana povr�ina ozimom p�enicom na istom je nivou kao i pro�le godine.

 

UMARSTVO

 

Ukupnaproizvodnja�umskihsortimenata u periodu I - XI 2006. godine u odnosu na isti period2005.godine veća je za 127.000 m3 ili6,5 %.

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je većaza 48.000 m3(5,3%) dok je proizvodnja sortimenata od li�ćara/listača veća za 79.000 m3(7,6 %).

Ukupna prodaja �umskih sortimenata u periodu I - XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. veća je za 158.000 m3 ili 8,3 %.

Prodajasortimenata�� odčetinara/četinjačavećajeza 76.000 m3 (8,6 %) dok je prodaja sortimenata od li�ćara/listača veća za 81.000 m3 (7,8%).

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvr�enih građevinskih radova u mjesecu novembru/studenom 2006. godine u odnosu na prosječnu vrijednost pro�le godine veća je za54,1 %, dok je u odnosu na isti mjesec pro�le godineveća za 26,5 %.

U mjesecu novembru/studenom 2006. na objekte visokogradnje odnosi se 45,5 % izvr�enih radova, a na objekte niskogradnje54,5 %.

U mjesecu novembru/studenom 2006.na objekte novogradnje odnosi se 43,3 % izvr�enih radova,a na rekonstrukcije, popravke i odr�avanje postojećih građevina56,7 %.

Izvr�eni efektivni sati u mjesecu novembru/studenom 2006godine iznose 1.723.314, od toga na objektima visokogradnje 51,7 %, a na objektima niskogradnje48,3%.

Broj radnika u mjesecu novembru/studenom 2006.godine iznosi 10.917, od toga na objektima visokogradnje 51,6%, a na objektima niskogradnje48,4%.

 

SAOBRAĆAJ/PROMET

 

 

Rad teretnih vozila u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine u pređenim kilometrima veći je za 25,1%, a u prevezenoj robi veći je za 24,4%. Ostvareni tonski kilometri veći su za 22,5%.

U putničkom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine pređeni kilometri manji su za 2,7%, a broj prevezenih putnika manji je za 2,4%. Ostvareni putnički kilometri su manji za 2,3%.

U gradsko-prigradskom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine ukupno pređeni kilometri veći su za 0,1%. Pređeni kilometri u tramvajskom prijevozu veći su za 0,3%, u autobuskom su veći za 0,1%, a u trolejbuskom manji za 0,1%.

Ukupan broj prevezenih putnika u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine manji je za 5,0%. Broj prevezenih putnika tramvajima manji je za 6,7%,autobusima manji je za3,7%, a trolejbusima manji je za 4,3%.

U �eljezničkom putničkom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine prevezeno je ukupno 338.000 putnika i ostvareno 20.446.000 putničkih kilometara, �to je u odnosu na isti period 2005. godine vi�e za 46,4% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika veći je za 27,5%.

U �eljezničkom teretnom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine prevezeno je 6.000.000 tona robe, a ostvareno 630.717.000 tonskih kilometara, �to je u odnosu na isti period 2005. godine manje za 2,2% prevezene robe i manje za 7,0% tonskih kilometara.

U aerodromskim/zračnim lukama u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine promet putnika veći je za 6,3%.

Obim PTT usluga kod pismonosnih po�iljki u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine veći je za 12,9%.

Mobilni telefonski razgovori u minutana u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine veći su za 0,3%, a internet-trajanje konekcije u minutama veće je za2,1%.

 

UNUTRANJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca novembra/studenog 2006. godine izvrili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-X 2006., tako da je dolo do smanjenja ukupnog prometa bez PDV-a sa 3.658.776 hilj./tis. KM na 3.658.736 hilj./tis. KM.

Promet u trgovini na malo sa PDV-om smanjen je sa 3.879.397 hilj./tis. KM na 3.879.323 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 340.591 hilj./tis. KM na 340.628 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u novembru/studenom 2006. ostvaren je u vrijed-nosti od 393.172 hilj./tis. KM, �to je za 8,2% manje nego u prethodnom mjesecu, a u periodu I-XI 2006. godine ostvaren je u vrijednosti od 4.272.495 hilj./tis. KM.

Ukupan promet bez PDV-a novembru/studenom 2006. iznosi 379.211 hilj./tis. KM, a u periodu I-XI 2006. godine 4.037.947 hilj./tis. KM.

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u novembru/studenom 2006. godine iznosi 42.835 hilj./tis. KM, a u periodu I-XI 2006. godine 383.463 hilj./tis. KM.

Posmatrano prema prete�noj djelatnosti poslovnog subjekta najveće uče�će u prometu od trgovine na malo u novembru/studenom 2006. godine ostvareno je u slijedećim djelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 145.864 hilj./tis. KM ili 37,1% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 88.422 hilj./tis. KM ili 22,5% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 86.244 hilj./tis. KM ili 21,9%.Uče�će svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 18,5%.

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malo u novembru/studenom 2006. ostvaren je po grupama kako slijedi: Nespecijalizovane prodavnice �ive�nim namirnicama 110.454 hilj./tis. KM ili 28,1% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 86.244 hilj./tis. KM ili 21,9% i Ostale nespecijalizirane prodavnice 35.409 hilj./tis. KM ili 9,0%.

Uče�će svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 41,0%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. � 30.11. 2006. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 118.961 hilj./tis. KM, a u novembru/studenom u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subje-kata �to predstavlja 63% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/trnicama, novembar/studeni 2006. godine

 

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tr�nicama u novembru/studenom 2006.godine iznosi4.341.816 KM, �to predstavlja smanjenje prodaje za 935.712 KM ili za 17,7 % u odnosu na novembar/studenipredhodne godine.

U novembru/studenom 2006. godine uče�će u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tr�nicama posmatrano po grupama proizvoda je sljedeće: �Ostali proizvodi� (27,1%); �Povrće� (23,3%); �Voće� (21,8%); �Perad i jaja� (11,1%); �Mlijeko i mliječni proizvodi� (9,9%); �Med� (2,5%); �Riba� (2,4%);��ita i proizvodi od �ita� (1,6%);��Drvo�(0,2%)�.

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda, novembar/studeni 2006. godine

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u novembru/studenom 2006 godine iznosi 9.708.399 KM �to u poređenju sa novembrom/studenom predhodnegodine je vi�e za470.697 KM ili za 5,1%.

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastiteproizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga�� u novembru/studenom2006.�� godine iznosi 3.215.698 KM, �to u poređenju sa novembrom/studenim predhodne godine je manje za 318.947 KM ili za 9,0%.

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u novembru/studenom 2006 godine iznosi 6.492.701 KM, �to u poređenju sa novembrom/studenim predhodnegodine je vi�e za 789.644KM ili za 13,8 %.

 

 

TURIZAM

����������

U novembru/studenom 2006. godine ostvareno je 20.677 dolazaka turista, �to je za 14,7% vi�e u odnosu na novembar/studeni 2005. godine.

 

Turisti su ostvarili 40.369 noćenja, od toga 44,9% domaći turisti, a 55,1% strani turisti. U novembru/studenom 2006. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih veća su za 45,0%, dok su noćenja stranih turista vi�a za 22,6%.

 

 

Kapaciteti u novembru/studenom 2006. godine iznose 12.118 le�aja i u odnosu na isti mjesec prethodne godine vi�i su za4,6%.

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu novembru/studenom 2006.god.na području Federacije BiH je 392.839 osobe.

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sada�njemteritorijalnomrazgraničenju pripada��� Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u novembru/studenom 2006.godine dostigao 62,25% nivoa iz 1991.godine.

 

Krajem novembra/studenog 2006.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama slu�bi za zapo�ljavanje bilo je 360.469 nezaposlenih osoba, �topredstavlja povećanje za 420 osoba ili 0,12% u odnosu na oktobar/listopad 2006.godine.

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u novembru/studenom 2006.godine bila je: VSS 7.037 ili 1,95%, V�S 4.933 ili 1,37%, SSS 82.375 ili 22,85%, NSS 1.022 ili 0,28%, VKV 2.851 ili 0,79%, KV 132.851 ili 36,86%, PKV 11.541 ili 3,20% i NKV 117.859 ili 32,70%.

 

Uče�će stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 230.047 ili 63,82% a nestručnih 130.422 ili 36,18%.

Krajem novembra/studenog 2006. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.799 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu novembru/studenom 2006. dolazi200 radnikakoji tra�e zaposlenje.

 

PLAĆA

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenomza novembar/studeni 2006.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi618,96 KM.

U toku mjeseca novembra/studenog 2006.godine do�lo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 0,80%.

U periodu IX � XI 2006. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 614,08 KM. U odnosu na isti period prethodne godine do�lo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,58%.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenomza novembar/studeni 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi910,24 KM.

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec novembar/studeni 2006.godine penzije/mirovine su isplaćene za 312.528 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesecnovembar/studeni 2006. godine je slijedeća:

 

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi���� 248,61 KM

Najni�a isplaćena penzija/mirovinaiznosi ������183,40 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi������������������ 203,15 KM

Najvi�a isplaćena penzija/mirovina������������������ 829,52 KM

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

 

CIJENE

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u decembru/prosincu2006. godine nije se mijenjao u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda vi�i je za 2,1% a industrijskih prehrambenihproizvoda za 0,1%.Indeks cijena pićani�i je za 0,2% a industrijskih neprehrambenih proizvodaza 0,3%.

Indeks cijena duhanase nije mijenjao.

 

Ukupan indeks cijena na malo u decembru/prosincu�� 2006. godine vi�i je za 8,3% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine vi�i je za 6,6%.

 

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period pro�le godine ukupan indeks cijena na malo vi�i je za 7,0%.

 

Indeksi tro�kova �ivota

 

Ukupan indeks tro�kova �ivota u decembru/prosincu2006. godine vi�i je za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

Indeks tro�kova �ivota za robe je vi�i za 0,6%, a za uslugeza 0,2%.Indeks tro�kova �ivota za ishranu vi�i je za 1,5%, a za higijenu i njegu zdravlja i po�tanske, telefonske i telekomunikacijske usluge za 0,1%. Indeksi tro�kova �ivota za ogrev i osvjetljenje je ni�i za 0,7%, za duhan i piće i za stanovanje 0,3%, a za odjeću i obuću za 0,1%.

 

Ukupan indeks tro�kova �ivota u decembru/prosincu2006. godine vi�i je za 6,9% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine za 4,9%.

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period pro�le godine ukupan indeks tro�kova �ivota je vi�i za 6,0%.

 

 

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru/prosincu��� 2006. godine vi�i je za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena energije vi�i je za 0,2%, a netrajnih proizvoda za �iroku potro�nju za 0,1%. Pad indeksa cijena je registrovan kod intermedijalnih proizvoda za 0,1%.U ostalim industrijskim grupacijama indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano prema područjima SKD-a, u području rudarstva indeks cijena vi�i je za 1,4%, a u području snabdjevanja električnom energijom, gasom/plinom i vodom ni�i je za 0,3%.

Posmatramo po odjeljcima, rast indeksa cijena je registriran kod proizvodnje celuloze, papira i kartona te proizvoda od papira i kartona za 4,4%, kod vađenja uglja i treseta za 1,7%, kod proizvodnje električnih ma�ina/strojeva i aparata za 1,0%, kod proizvodnje metalaza 0,5%, kod proizvodnje hrane i pića za 0,4% i i kod proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda za 0,2%.

Pad indeksa cijena je registrovan kod proizvodnje metalnih proizvoda osim namje�taja za 1,3%, kod proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 1,0%, kod snabdjevanja električnom energijom i gasom/plinom za 0,4% i kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 0,2%.

 

U ostalim područjimaindeks cijena se nije mijenjao.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru/prosincu��� 2006 godine vi�i je za 8,1% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine vi�i je za 4,6%.

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period pro�le godine ukupan indeks cijena proizvođačaje vi�i za 3,5%.

 

Potro�ačkakorpa

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najva�nije �ivotne namirnice, koja po sadr�aju i količinama predstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potro�i radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

Iz kategorije proizvoda � ishrana i piće � napravljen je izbor proizvoda za potro�ačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u decembru/prosincu�� 2006. godine iznose 490,80 KM, �to je za 2,58 KM ili za 0,4% vi�e u odnosu na novembru/studenom kada su iznosili 488,22 KM.