ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2020

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2020. godini provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2020  (GIF). Anketa Godišnje istraživanje farmi 2020 će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15. 12. 2020. godine. Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom Godišnje istraživanje farmi 2020 prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja). Podaci dobijeni u ovoj anketi  uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni anketom prezentovati isključivo u agregiranom obliku.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.