KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS2020

Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, od januara 2020. godine počinje sa kontinuiranim provođenjem Ankete o radnoj snazi (ARS 2020). Od 2006.-2019. godine Anketa o radnoj snazi se provodila jedanput godišnje, u aprilu mjesecu, a njeno provođenje na terenu je trajalo dvije sedmice.

Cilj i svrha Ankete o radnoj snazi (ARS 2020) je da se u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada (ILO) i regulativama Evropske komisije (EC) dobiju podaci uporedivi kako na nivou BiH tako i na međunarodnom nivou.

Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji. Rezultati će se publikovati u kvartalnim saopćenjima.

Anketa o radnoj snazi će se provoditi u domaćinstvima koja su izabrana u uzorak, metodom slučajnog izbora. Domaćinstva izabrana u uzorak će se anketirati četiri puta u periodu od šest uzastopnih kvartala. Svako domaćinstvo izabrano u uzorak će biti anketirano dva puta u dva uzastopna kvartala, te će nakon pauze od dva naredna kvartala biti ponovo anketirano još dva puta.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.