KOMENTAR 03/2007

 

 

 

INDUSTRIJA

 

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu februaru/veljači 2007. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz prošle godine manja je za  5,8%, dok je u odnosu na januar/siječanj ove godine  manja za  2,8%.

 

Posmatrano po područjima industrijskih djelatnosti u februaru/veljači 2007. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz prošle godine, industrijska proizvodnja u području Rudarstva manja je za 13,3%, u području Snabdijevanja/opskrbe električnom energijom, plinom i vodom manja je za  12,0%, a u području Prerađivačke industrije manja je za 2,2%.

 

 

STOČARSTVO

 

U 2006. godini u usporedbi sa 2005 umanjen je broj goveda za 0,4%, konja za 9,3%, koza za 0,6%  i kunića 25,8%. Broj ovaca uvećan je za 6,8%, svinja za 2,9%, peradi za 28,5% i košnica pčela za 6,3%.

 

U odnosu na 2005. godinu u 2006. povećala se proizvodnja kravljeg mlijeka za 2,4%, ovčjeg za 5,5%, vune za 9,7% i meda za 10,4%.

 

Proizvodnja kozjeg mlijeka umanjena je za 2,5% a proizvodnja jaja umanjena je za 4,2%.

 

 

ŠUMARSTVO

 

 

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u januaru 2007. godine u odnosu na janur/siječanj 2006. godine veća je za 38.000 m3 ili  49,4 %.

 

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je veća  za 20.000 m3 (64,5%) dok je proizvodnja sortimenata od lišćara/listača veća za 18.000 m3 (39,1%).

 

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u januaru 2007. godine u odnosu na janur/siječanj 2006 veća je za 25000 m3 ili 42,4%.

 

Prodaja   sortimenata  od  četinara/četinjača je veća za  17.000 m3       ( 65,4%) dok je prodaja sortimenata od lišćara/listača veća za 7000 m3 (21,1 %).

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u mjesecu januaru/siječnju 2007 godine u odnosu na prosječnu vrijednost prošle godine manja je za  42,3 %, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine  veća za 121,1 %.

 

U mjesecu januaru/siječnju 2007 na objekte visokogradnje odnosi se 60,4 % izvršenih radova, a na objekte niskogradnje  39,6 %.

 

U mjesecu januaru/siječnju 2007  na objekte novogradnje odnosi se 58,3 % izvršenih radova,a na rekonstrukcije, popravke i održavanje postojećih građevina  41,7 %.

 

Izvršeni efektivni sati u mjesecu januar/siječanj 2007  godine iznose 1.377.234, od toga na objektima visokogradnje 50,8 %, a na objektima niskogradnje  49,2  %.

 

Broj radnika u mjesecu januaru/siječnju 2007  godine iznosi 8.785, od toga na objektima visokogradnje 51,5 %, a na objektima niskogradnje  48,5  %.

 

Vrijednost ugovorenih građevinskih radova u inozemstvu u 2006 godini povećala se za 34,6  % u odnosu na isti period 2005 godine.

 

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu u 2006 godini povećala se za    22,6 % u odnosu na isti period 2005 godine.

 

Od ukupne vrijednosti izvršenih radova u inozemstvu u 2006 godine, najveći dio odnosi se na zemlje Afrike i to 52,2 %. Udio objekata visokogradnje u ukupno izvršenim građevinskim radovima iznosi 50,7 %, a udio objekata niskogradnje iznosi 49,3 %.

 

PRIJEVOZ I VEZE

 

U željezničkom putničkom prijevozu u januaru/siječnju 2007. godine prevezeno je ukupno 26.000 putnika i ostvareno 1.420.000 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti mjesec 2006. godine manje za 25,8% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika manji je za 3,7%.

 

U željezničkom teretnom prijevozu u januaru/siječnju 2007. godine prevezeno je 455.000 tona robe, a ostvareno 39.161.000 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti mjesec 2006.godine više za 1,6% prevezene robe i manje za 14,0% tonskih kilometara.

 

U aerodromskim/zračnim lukama u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine promet putnika veći je za 20,5%.

 

Obim PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine veći je za 0,4%.

 

Fiksni telefonski razgovori u minutana u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine manji su za 4,0%.

 

Mobilni telefonski razgovori u minutana u januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec 2006. godine veći su za 0,4%.

 

 

UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca januara/siječnja 2007. godine izvršili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-XII 2006., tako da je došlo do smanjenja ukupnog prometa bez PDV-a sa 4.467.311 hilj./tis. KM na 4.467.281 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa PDV-om smanjen je sa 4.273.241 hilj./tis. KM na 4.273.099 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 427.601 hilj./tis. KM na 427.705 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u januaru/siječnju 2007. ostvaren je u vrijednosti od 340.808 hilj./tis. KM, što je za 24,4% manje nego u prethodnom mjesecu, a za 27,2% više nego istog mjeseca prethodne godine.

 

Ukupan promet bez PDV-a u januaru/siječnju 2007. iznosi 318.286 hilj./tis. KM.

 

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u januaru/siječnju 2007. godine iznosi 26.622 hilj./tis. KM.

 

Posmatrano   prema  pretežnoj  djelatnosti  poslovnog  subjekta najveće  učešće  u  prometu od trgovine  na  malo  u  januaru/siječnju  2007. godine ostvareno  je u slijedećim  djelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama   u  vrijednosti  od  131.535 hilj./tis. KM ili 38,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama) u vrijednosti od 69.478 hilj./tis. KM ili 20,4% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 72.640 hilj./tis. KM ili 21,3%. Učešće svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 19,7%.      

 

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malo  u jenuaru/siječnju 2007. ostvaren je  po  grupama  kako  slijedi: Nespecijaliziranim prodavnice/prodavaonicama živežnim namirnicama 104.287 hilj./tis. KM ili 30,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 72.640 hilj./tis. KM ili 21,3% i Ostale nespecijalizirane prodavnice/prodavaonice 27.247 hilj./tis. KM ili 8,0%. Učešće svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 40,1%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

 

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. – 31.01. 2007. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 9.587 hilj./tis. KM, a u januaru/siječnju u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subjekata što predstavlja 66% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama, januar/siječanj 2007. godine

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u januaru/siječnju 2007.  godine iznosi  4.464.395 KM, što predstavlja povećanje prodaje za 927.460 KM ili za 26,2 % u odnosu na januar/siječanj  predhodne godine.

 

U januaru/siječnju 2007. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama posmatrano po grupama proizvoda je slijedeće: “Ostali proizvodi” (27,6%); Voće” (18,9%); “Povrće” (20,2%); “Perad i jaja” (13,9%); “Mlijeko i mliječni proizvodi” (11,6%); “Med” (2,6%); “Riba” (2,4%); “Žita i proizvodi od žita” (1,5%);“  Drvo”(1,3%)“.

 

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda,januar/siječanj 2007. godine

 

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u januaru/siječnju 2007. godine iznosi 7.884.339 KM što u poređenju sa januarom/siječnjem predhodne  godine je više za  1.810.194 KM ili za 29,8%. 

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite  proizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga   u januaru/siječnju  2007.   godine iznosi 2.488.780 KM, što u poređenju sa januarom/sječnjem predhodne godine je više za 928.332 KM ili za 59,5%.

 

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u januaru/siječnju 2007 godine iznosi 5.395.559 KM, što u poređenju sa januarom/siječnjem predhodne  godine je više za 881.862  KM ili za 19,5 %.

 

 

TURIZAM

  

U januaru/siječnju 2007. godine ostvareno je 16.994 dolazaka turista, što je za 16,1% više u odnosu na januar/siječanj 2006. godine.

 

Turisti su ostvarili 34.979 noćenja, od toga 44,5% domaći turisti, a 55,5% strain turisti. U januaru/siječnju 2007. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih manja su za 10,3%, dok su noćenja stranih turista viša za 12,7%.

 

Kapaciteti u januaru/siječnju 2007. godine iznose 13.203 ležaja i u  odnosu na isti mjesec prethodne godine viši su za 14,2%.

 

    

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu januaru/siječnju 2007.god.na području Federacije BiH je 392.734 osobe.

 

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sadašnjem  teritorijalnom  razgraničenju pripada    Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u januaru/siječnju 2007.godine dostigao 62,24%nivoa iz 1991.godine.

 

Krajem januara/siječnja 2007.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je 367.449 nezaposlenih osoba, što  predstavlja povećanje za 5081 osoba ili 1,40% u odnosu na decembar/prosinac 2006.godine.

 

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u januaru/siječnju 2007.godine bila je: VSS 7.189 ili 1,96%, VŠS 5.037 ili 1,37%, SSS 83.045 ili 22,60%, NSS 1.026 ili 0,28%, VKV 2.874 ili 0,78%, KV 134.967 ili 36,73%, PKV 11.892 ili 3,24% i NKV 121.419 ili 33,04%. Učešće stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 233.112 ili 63,44% a nestručnih 134.337 ili 36,56%.

 

Krajem januara/siječnja 2007. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.546 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu januaru/siječnju 2007. dolazi  238 radnika  koji traže zaposlenje.

 

 

PLAĆA

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom  za januar/siječanj 2007.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  634,01KM.

 

U toku mjeseca januara/siječnja 2007.god. došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 0,32%.

 

U periodu XI 2006 – I 2007. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 628,34 KM. U odnosu na isti period prethodne godine došlo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,15%.

 

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom  za januar/siječnja 2007. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  932,37 KM.

 

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec januar/siječanj 2007.godine penzije/mirovine su isplaćene za 315.371 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesec  januar/siječanj 2007. godine je slijedeća:

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi    265,83 KM

Najniža isplaćena penzija/mirovina  iznosi      208,10 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi                277,48 KM

Najviša isplaćena penzija/mirovina             1.164,14 KM

 

 

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

CIJENE

 

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u februaru/veljači  2007. se nije  mijenjao  u odnosu na  prethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda viši je za 4,0%, industrijskih prehrambenih proizvoda i pića za 0,1%.

Indeks cijena  usluga niži je za 0,1%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,4%.

 

Ukupan indeks cijena na malo u februaru/veljači  2007. godine viši je za 1,0% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, u odnosu na decembar 2006. godine niži je za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 1,9%.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks cijena na malo je viši za 2,0%.

 

 

Indeksi troškova života

 

 

Ukupan indeks troškova života u februaru/veljači  2007. godine viši je za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks troškova života za  robe je viši za 0,7%, a za usluge je niži za 0,6%.Indeks troškova života za ishranu/prehranu je viši za 2,0% i  za duhan i piće  i odjeću i obuću za 0,1%. 

Indeks troškova života za ogrijev i osvjetljenje je niži za 0,2%, obrazovanje i kulturu za 1,4%, saobraćajne i telekomunikacijske usluge za 0,5% i opremu stana/pokućstvo i higijenu i njegu zdravlja za 0,7%.

 

Ukupan indeks troškova života u februaru/veljači  2007. godine je viši za 1,7% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, za 0,6% u odnosu na decembar 2006. godine i za 1,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks troškova života je viši za 1,1%.

 

 

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru/veljači  2007. godine je viši za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena za grupu intermedijalnih proizvoda viši je za 0,8 %, a kod energije i kapitalnih proizvoda za 0,5 %.

Pad indeksa cijena registriran je kod trajnih i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5 %, a u grupi neraspoređeno indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Posmatrano prema područjima  SKD-a, u području rudarstva indeks cijena je viši za 2,4%, a u području prerađivačke industrije i snabdjevanja električnom energijom gasom / plinom i vodom indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

 

Posmatrano po odjeljcima rast indeksa cijena je registriran kod vađenja ostalih ruda i kamena za 5,0%, obrade i prerade drveta/drva, proizvodnje proizvoda od drveta/drva, osim namještaja za 3,3%, vađenja ugljena i treseta za 1,9%, proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 0,7%, proizvodnje namještaja za 0,5%, proizvodnje odjeće i  metala  za 0,3%.    

 

Pad indeksa cijena je registriran kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 4,3%, prizvodnje mašina/strojeva i uređaja za 1,7%, proizvodnje metalnih proizvoda osim  mašina/strojeva za 1,6%,  proizvodnje celuloze i papira, te proizvoda od papira i kartona za 1,0%, proizvodnje hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda i vještačkih vlakana za 0,4% i proizvodnje hrane  i pića za 0,2%.

 

U ostalim odjeljcima indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru/veljači 2007. godine  je viši za 5,1% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, za 0,7% u odnosu na decembar 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 5,0%.

 

Za dva mjeseca ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 4,7%.

 

Potrošačka  korpa

 

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najvažnije životne namirnice, koja po sadržaju i količinama  predstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potroši radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

Iz kategorije proizvodaishrana i pićenapravljen je izbor proizvoda za potrošačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

 

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u februaru/veljači  2007. godine  iznose 496,38 KM, što je za 2,78 KM ili za 0,6% više u odnosu na januar/siječanj   kada su iznosili  493,60 KM .