KOMENTAR 01/07

 

INDUSTRIJA

 

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju   iz   prošle  godine   veća  je  za     18,6%,  u  odnosu na proizvodnju iz istog mjeseca prošle godine veća je za 6,7%, a u odnosu na novembar/studeni ove godine veća je za 1,6%.

Industrijska proizvodnja u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veća je za 7,5%.

Posmatrano po područjima industrijskih djelatnosti u decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz prošle godine, industrijska proizvodnja u području Prerađivačke industrije veća je za 25,8%, u području Snabdijevanja/opskrbe električnom energijom, plinom i vodom veća je za 11,7%, i u području Rudarstva manja je za 0,3%.

Posmatrano po glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu, proizvodnja bilježi povećanje trajnih proizvoda za široku potrošnju (indeks 116,7), intermedijarnih proizvoda, osim energije (indeks 111,3), kapitalnih proizvoda (indeks 110,6), energije (indeks 107,3), netrajnih proizvoda za široku potrošnju             (indeks 104,7), dok je zabilježeno smanjenje proizvoda iz grupe neraspoređeno (indeks 87,1).

 

 

POLJOPRIVREDA

 

U jesenjoj sjetvi u 2006. godini  zasijano je 30.411 hektara što je manje za 0,7% u odnosu na jesenju sjetvu u prošloj godini.

Gledano po grupama usjeva sjetva žita veća je za 1,0%, povrtnog bilja sjetva je manja za 2,3%, a stočnog krmnog bilja manja je za 11,3% u odnosu na jesenju sjetvu u 2005. godini.

Zasijana površina ozimom pšenicom na istom je nivou kao i prošle godine.

 

ŠUMARSTVO

 

Ukupna  proizvodnja  šumskih  sortimenata u periodu I - XI 2006. godine u odnosu na isti period  2005.  godine veća je za 127.000 m3 ili  6,5 %.

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je veća  za 48.000 m3  (5,3%) dok je proizvodnja sortimenata od lišćara/listača veća za 79.000 m3  (7,6 %).

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u periodu I - XI 2006. godine u odnosu na isti period  2005. veća je za 158.000 m3 ili 8,3 %.

Prodaja  sortimenata   od  četinara/četinjača  veća  je  za 76.000 m3 (8,6 %) dok je prodaja sortimenata od lišćara/listača veća za 81.000 m3 (7,8%).

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u mjesecu novembru/studenom 2006. godine u odnosu na prosječnu vrijednost prošle godine veća je za  54,1 %, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine  veća za 26,5 %.

U mjesecu novembru/studenom 2006. na objekte visokogradnje odnosi se 45,5 % izvršenih radova, a na objekte niskogradnje  54,5 %.

U mjesecu novembru/studenom 2006.  na objekte novogradnje odnosi se 43,3 % izvršenih radova,a na rekonstrukcije, popravke i održavanje postojećih građevina  56,7 %.

Izvršeni efektivni sati u mjesecu novembru/studenom 2006  godine iznose 1.723.314, od toga na objektima visokogradnje 51,7 %, a na objektima niskogradnje  48,3  %.

Broj radnika u mjesecu novembru/studenom 2006.  godine iznosi 10.917, od toga na objektima visokogradnje 51,6  %, a na objektima niskogradnje  48,4  %.

 

SAOBRAĆAJ/PROMET

 

 

Rad teretnih vozila u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine u pređenim kilometrima veći je za 25,1%, a u prevezenoj robi veći je za 24,4%. Ostvareni tonski kilometri veći su za 22,5%.

U putničkom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine pređeni kilometri manji su za 2,7%, a broj prevezenih putnika manji je za 2,4%. Ostvareni putnički kilometri su manji za 2,3%.

U gradsko-prigradskom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine ukupno pređeni kilometri veći su za 0,1%. Pređeni kilometri u tramvajskom prijevozu veći su za 0,3%, u autobuskom su veći za 0,1%, a u trolejbuskom manji za 0,1%.

Ukupan broj prevezenih putnika u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine manji je za 5,0%. Broj prevezenih putnika tramvajima manji je za 6,7%,  autobusima manji je za  3,7%, a trolejbusima manji je za 4,3%.

U željezničkom putničkom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine prevezeno je ukupno 338.000 putnika i ostvareno 20.446.000 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2005. godine više za 46,4% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika veći je za 27,5%.

U željezničkom teretnom prijevozu u periodu I-XI 2006. godine prevezeno je 6.000.000 tona robe, a ostvareno 630.717.000 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2005. godine manje za 2,2% prevezene robe i manje za 7,0% tonskih kilometara.

U aerodromskim/zračnim lukama u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine promet putnika veći je za 6,3%.

Obim PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine veći je za 12,9%.

Mobilni telefonski razgovori u minutana u periodu I-XI 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine veći su za 0,3%, a internet-trajanje konekcije u minutama veće je za  2,1%.

 

UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca novembra/studenog 2006. godine izvršili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-X 2006., tako da je došlo do smanjenja ukupnog prometa bez PDV-a sa 3.658.776 hilj./tis. KM na 3.658.736 hilj./tis. KM.

Promet u trgovini na malo sa PDV-om smanjen je sa 3.879.397 hilj./tis. KM na 3.879.323 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 340.591 hilj./tis. KM na 340.628 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u novembru/studenom 2006. ostvaren je u vrijed-nosti od 393.172 hilj./tis. KM, što je za 8,2% manje nego u prethodnom mjesecu, a u periodu I-XI 2006. godine ostvaren je u vrijednosti od 4.272.495 hilj./tis. KM.

Ukupan promet bez PDV-a novembru/studenom 2006. iznosi 379.211 hilj./tis. KM, a u periodu I-XI 2006. godine 4.037.947 hilj./tis. KM.

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u novembru/studenom 2006. godine iznosi 42.835 hilj./tis. KM, a u periodu I-XI 2006. godine 383.463 hilj./tis. KM.

Posmatrano prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta najveće učešće u prometu od trgovine na malo u novembru/studenom 2006. godine ostvareno je u slijedećim djelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 145.864 hilj./tis. KM ili 37,1% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 88.422 hilj./tis. KM ili 22,5% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 86.244 hilj./tis. KM ili 21,9%.  Učešće svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 18,5%.

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malo u novembru/studenom 2006. ostvaren je po grupama kako slijedi: Nespecijalizovane prodavnice živežnim namirnicama 110.454 hilj./tis. KM ili 28,1% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 86.244 hilj./tis. KM ili 21,9% i Ostale nespecijalizirane prodavnice 35.409 hilj./tis. KM ili 9,0%.

Učešće svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 41,0%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. – 30.11. 2006. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 118.961 hilj./tis. KM, a u novembru/studenom u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subje-kata što predstavlja 63% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama, novembar/studeni 2006. godine

 

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u novembru/studenom 2006.  godine iznosi  4.341.816 KM, što predstavlja smanjenje prodaje za 935.712 KM ili za 17,7 % u odnosu na novembar/studeni  predhodne godine.

U novembru/studenom 2006. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama posmatrano po grupama proizvoda je sljedeće: “Ostali proizvodi” (27,1%); “Povrće” (23,3%); “Voće” (21,8%); “Perad i jaja” (11,1%); “Mlijeko i mliječni proizvodi” (9,9%); “Med” (2,5%); “Riba” (2,4%);  “Žita i proizvodi od žita” (1,6%);“  “Drvo”(0,2%)“.

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda, novembar/studeni 2006. godine

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u novembru/studenom 2006 godine iznosi 9.708.399 KM što u poređenju sa novembrom/studenom predhodne  godine je više za  470.697 KM ili za 5,1%. 

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite  proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga   u novembru/studenom  2006.   godine iznosi 3.215.698 KM, što u poređenju sa novembrom/studenim predhodne godine je manje za 318.947 KM ili za 9,0%.

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u novembru/studenom 2006 godine iznosi 6.492.701 KM, što u poređenju sa novembrom/studenim predhodne  godine je više za 789.644  KM ili za 13,8 %.

 

 

TURIZAM

            

U novembru/studenom 2006. godine ostvareno je 20.677 dolazaka turista, što je za 14,7% više u odnosu na novembar/studeni 2005. godine.

 

Turisti su ostvarili 40.369 noćenja, od toga 44,9% domaći turisti, a 55,1% strani turisti. U novembru/studenom 2006. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih veća su za 45,0%, dok su noćenja stranih turista viša za 22,6%.

 

 

Kapaciteti u novembru/studenom 2006. godine iznose 12.118 ležaja i u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši su za  4,6%.

 

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu novembru/studenom 2006.god.na području Federacije BiH je 392.839 osobe.

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sadašnjem  teritorijalnom  razgraničenju pripada    Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u novembru/studenom 2006.godine dostigao 62,25% nivoa iz 1991.godine.

 

Krajem novembra/studenog 2006.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je 360.469 nezaposlenih osoba, što  predstavlja povećanje za 420 osoba ili 0,12% u odnosu na oktobar/listopad 2006.godine.

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u novembru/studenom 2006.godine bila je: VSS 7.037 ili 1,95%, VŠS 4.933 ili 1,37%, SSS 82.375 ili 22,85%, NSS 1.022 ili 0,28%, VKV 2.851 ili 0,79%, KV 132.851 ili 36,86%, PKV 11.541 ili 3,20% i NKV 117.859 ili 32,70%.

 

Učešće stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 230.047 ili 63,82% a nestručnih 130.422 ili 36,18%.

Krajem novembra/studenog 2006. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.799 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu novembru/studenom 2006. dolazi  200 radnika  koji traže zaposlenje.

 

PLAĆA

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom  za novembar/studeni 2006.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  618,96 KM.

U toku mjeseca novembra/studenog 2006.godine došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 0,80%.

U periodu IX – XI 2006. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 614,08 KM. U odnosu na isti period prethodne godine došlo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,58%.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom  za novembar/studeni 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  910,24 KM.

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec novembar/studeni 2006.godine penzije/mirovine su isplaćene za 312.528 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesec  novembar/studeni 2006. godine je slijedeća:

 

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi     248,61 KM

Najniža isplaćena penzija/mirovina  iznosi       183,40 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi                   203,15 KM

Najviša isplaćena penzija/mirovina                   829,52 KM

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

 

CIJENE

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u decembru/prosincu  2006. godine nije se mijenjao u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda viši je za 2,1% a industrijskih prehrambenih  proizvoda za 0,1%.  Indeks cijena pića  niži je za 0,2% a industrijskih neprehrambenih proizvoda  za 0,3%.

Indeks cijena duhana  se nije mijenjao.

 

Ukupan indeks cijena na malo u decembru/prosincu   2006. godine viši je za 8,3% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine viši je za 6,6%.

 

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period prošle godine ukupan indeks cijena na malo viši je za 7,0%.

 

Indeksi troškova života

 

Ukupan indeks troškova života u decembru/prosincu  2006. godine viši je za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

Indeks troškova života za robe je viši za 0,6%, a za usluge  za 0,2%.  Indeks troškova života za ishranu viši je za 1,5%, a za higijenu i njegu zdravlja i poštanske, telefonske i telekomunikacijske usluge za 0,1%. Indeksi troškova života za ogrev i osvjetljenje je niži za 0,7%, za duhan i piće i za stanovanje 0,3%, a za odjeću i obuću za 0,1%.

 

Ukupan indeks troškova života u decembru/prosincu  2006. godine viši je za 6,9% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine za 4,9%.

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period prošle godine ukupan indeks troškova života je viši za 6,0%.

 

 

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru/prosincu    2006. godine viši je za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena energije viši je za 0,2%, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%. Pad indeksa cijena je registrovan kod intermedijalnih proizvoda za 0,1%.  U ostalim industrijskim grupacijama indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano prema područjima SKD-a, u području rudarstva indeks cijena viši je za 1,4%, a u području snabdjevanja električnom energijom, gasom/plinom i vodom niži je za 0,3%.

Posmatramo po odjeljcima, rast indeksa cijena je registriran kod proizvodnje celuloze, papira i kartona te proizvoda od papira i kartona za 4,4%, kod vađenja uglja i treseta za 1,7%, kod proizvodnje električnih mašina/strojeva i aparata za 1,0%, kod proizvodnje metala  za 0,5%, kod proizvodnje hrane i pića za 0,4% i i kod proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda za 0,2%.

Pad indeksa cijena je registrovan kod proizvodnje metalnih proizvoda osim namještaja za 1,3%, kod proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 1,0%, kod snabdjevanja električnom energijom i gasom/plinom za 0,4% i kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 0,2%.

 

U ostalim područjima  indeks cijena se nije mijenjao.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru/prosincu    2006 godine viši je za 8,1% u odnosu na prosječan indeks iz 2005. godine, a u odnosu na decembar 2005. godine viši je za 4,6%.

Za dvanest mjeseci ove u odnosu na isti period prošle godine ukupan indeks cijena proizvođača  je viši za 3,5%.

 

Potrošačka  korpa

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najvažnije životne namirnice, koja po sadržaju i količinama predstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potroši radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

Iz kategorije proizvoda “ ishrana i piće “ napravljen je izbor proizvoda za potrošačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u decembru/prosincu   2006. godine iznose 490,80 KM, što je za 2,58 KM ili za 0,4% više u odnosu na novembru/studenom kada su iznosili 488,22 KM.